Stakeholders

Het doel van Potential is het opzetten van een duurzaam professionaliseringstraject dat mee wordt uitgebouwd en ondersteund door belangrijke onderwijsactoren. Om dit te realiseren bestaat het team onder andere uit ‘valorisatoren’, die fungeren als  brugfiguren tussen het onderzoeksluik en de praktijk. Zij onderhouden dan ook intensief contact met onderwijsactoren, waarbij ingezet wordt op samen nadenken, uitwisselen, en op pad gaan.
Deze samenwerking wordt op verschillende manieren  verankerd in de werking van Potential. Ten eerste vindt er jaarlijks een stakeholdersvergadering plaats met onderwijsactoren, middenveldsorganisaties, beleidsactoren, kortom alle ‘aandeelhouders’ van Potential. Een ‘stakeholder’ of ‘aandeelhouder’ wordt dan ook beschouwd als een belangrijke partner, aangezien hij/zij via inhoudelijke input mee richting geeft aan de tools en het professionaliseringstraject.
Ten tweede worden een aantal stakeholders heel intensief betrokken bij het implementeren van het professionaliseringstraject. Pedagogisch begeleiders, competentiebegeleiders, clb-medewerkers, … zullen het traject uitdragen in de deelnemende scholen onder intensieve ondersteuning van de Potential-valorisatoren.
Tenslotte gaat Potential  via lerende netwerken in gesprek met de praktijk, waarbij we tegemoet trachten te komen aan een ‘teach what you preach’-filosofie. Binnen de lerende netwerken, die minimaal 4 keer per jaar samenkomen, zitten alle stakeholders samen om actief na te denken en te werken aan de thema's in onderstaande figuur.

Uit deze korte opsomming blijkt dan ook het belang van de stakeholders voor Potential. Er is een voortdurende wisselwerking tussen wat het Potentialteam realiseert en uitwerkt, en wat de praktijk aan vragen en feedback formuleert. Hierdoor kunnen we een gezamenlijk gedragen professionaliseringstraject uitwerken. Een overzicht van de stakeholders vind je hier.

Competentieontwikkeling

1) Diversiteit (h)erkennen, benutten en waarderen

Binnen dit lerend netwerk worden thema’s als binnenklasdifferentiatie, Universal Design for Learning en redelijke aanpassingen onder de loep genomen. Er wordt ook nagedacht over een aantal specifieke uitdagingen binnen onderwijs zoals meertaligheid, gedrag, kansarmoede, …

2) Realiseren van verbindende samenwerking

Binnen dit lerend netwerk wordt stilgestaan bij het realiseren van verbindend samenwerken. Dit samenwerken impliceert verbindingen leggen tussen diverse actoren: binnen het lerarenteam, maar ook met ouders, leerlingen, GON- en ION-leraren, persoonlijk assistenten, zorgcoördinatoren, directie, … Er wordt vanuit een waarderende benadering gezocht naar inspiratie om de klasmuren open te breken. Co-teaching krijgt hier dan ook een centrale plaats.

3) Professionalisering van leraren (in opleiding)

Dit lerend netwerk stemt de invulling van het professionaliseringstraject zoveel mogelijk af op de noden en verwachtingen van de praktijk. Dit netwerk levert inhoudelijke en organisatorische feedback op de tools, zodat het professionaliseringstraject vlot kan ingepast worden in de scholen en lerarenopleidingen.

4) Videostory Missing Voices

Een aantal stakeholders trekt sterk de kaart van de stem van ouders en/of leerlingen. Zij komen bijeen om na te denken over de vormgeving van de sensibiliserende documentaire 'Missing Voices', één van de vijf tools die wordt ontwikkeld binnen Potential. Dit netwerk denkt na over belangrijke inhouden, benaderingen en de vormgeving van deze documentaire. Zo kan 'Missing Voices' een breed publiek  bereiken en de pijlen richten op de vaak vergeten stem van ouders en leerlingen. Binnen dit lerend netwerk staat aandacht voor de brede kijk op diversiteit en authenticiteit van het leerling- en ouderperspectief dan ook voorop.